سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رقیه تنگکی آزاد – دانشجوی رشته مهندسی منابع طبیعی- شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشه

چکیده:

اکوتوریسم نوعی مدیریت توریست محسوب می شود که سیس تم اکولوژیکی منطقه نیز حفظ و حراست می گردد . اساس آن بر این اصل می باشد که چگونه توریست می تواند جهت ارتقاء آگاهی و گذراندن اوقات فراغت و لذت بردن از منابع طبیعی و فرهنگی را بدون آن که تاثیری منفی بر این منابع داشته باشد مورد بازدید قرار دهد .امروزه در اک ثر کشورها ی جهان از جذب تور یسم به عنوان عاملی جهت جذب سرما یه و رونق اقتصاد ی یک منطقه یاد م ی کنند و با ایجاد جاذبه ی تور ی ستی سع ی در جذب گردشگران و در نتیجه ورود ارز و سرما یه و رونق اقتصاد ی دارند چرا که جذب تور یست سبب جذب سرما یه ، ایجاد اشتغال ، رونق اقتصاد ی ، تبادل فرهنگ و… می گردد که نقش بسیار مهمی در ارتقاء سطح فرهنگی مردمان بومی یک منطقه ایفا می کند. در برخ ی کشورها نظیر ایتالیا، اسپا نیا، فرانسه، د بی، بحر ین و مالد یو و …درآمد حاصل از جذب گردش گران و توری ست شا ید چند ین برابر درآمد حاصل از فروش نفت کشورها ی نفت خیز باشد تا جایی که جذب توریسم می تواند جایگزین بسیار مناس بی بر ای نفت باشد با این تفاوت که طلای سیاه پایان پذیر اما جاذب ههای توریستی پایان ناپذیر است. اکوتوریسم آ بی یا جذب تور یست به وس یله ی آب که مدت ها در کشورها ی پیشرفته مورد بحث بوده و سرما یه گذار ی های ز یادی نیز روی آن انجام گرفته ، راه ی است جهت رونق مناط قی که در مجاورت این ماد ه ی ح یاتی یعن ی آب قرار دارند تا بتوانند با ایجاد جاذبه های تور یستی به وس یله ی آب بر این مهم فائق آیند. نگاه نوین و علمی به اکوتوری سم آب ی یعن ی با برنام ه ری زی و شناسا یی استعدادهایی که اکنون از منابع آ بی در دست دار یم بتوا نیم از فعا لیت های تفر یحی آن بهره مند شو یم بنابراین با برنامه ری زی منسجم و استفاده از تجر بیات کشورها ی توسعه یافته در بخش تور یسم و اکوتور یسم آ بی و جذب گردشگر می توان ایجاد تحول در این صنعت واسباب پیشرفت و توسعه ی استان را فراهم ساخت.