سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره اردکانی –
سمیه دهداری –
ملیحه عرفانی –
اکرم بمانی –

چکیده:

فرآیند گردشگری در جهان امروز یک صنعت بزرگ محسوب گردیده و علاوه بر آن بر اساس بررسی های انجام شده می توان انتظار داشت که در آینده نیز این صنعت بیش از تمام شاخه های . ( اقتصادی دیگر رشد و توسعه یابد (جعفر زاده ونبی زاده، ۱۳۷۶ توریسم از نظر لغوی به معنی داشتن رویه گردشگری و تفرج منتسب به عمل شخص می باشد که به عنوان یکی از محوری ترین فعالیت های اقتصادی در چند دهه گذشته مطرح شده است و درآمدهای قابل توجهی را از نظر ارزی و درآمد خالص ملی به همراه داشته است. بحث اکوتوریسم، توریسمی است که سیستم اکولوژیکی را حراست می کند و باعث دوام و قوام آن می شود و به تعبیر مجمع جهانی ، اکوتوریسم عبارت است از مسافرت مسئولانه به مناطق طبیعی که حفظ طب یعت و حراست از فرهنگ محلی را توام با ارتقاء رفاه عمومی مردم بومی فراهم می . ( آورد ( قناد کار سرابی، ۱۳۷۹ امروزه اکوتوریسم به عنوان یک مبحث عمده مدیریت در منابع طبیعی تجدید شونده مطرح است .اساس اکوتوریسم این می باشد که چگونه توریست می تواند جهت ارتقاء آگاهی و گذران اوقات فراغت و لذت جویی، منابع طبیعی و فرهنگی را مورد بازدید قرار دهد بدون اینکه تاثیر منفی در این منابع داشته باشد . اکوتوریسم نوعی مدیریت توریسم است که سیستم اکولوژیکی در آن حراست می گردد . برای تهیه یک طرح زنجیره ای اکوتوریسم در قدم اول نیا ز است که ظرفیت . ( برد اکولوژیک منابع، برآورد گردد (شریفی و شریعت نژاد، ۱۳۷۶ توریسم فعالیت چند منظوره است . شامل ارتباطات و پدیده ناشی از سفرها و اقامت موقت مردمانی که صرفابرای اوقات فراغت یا مقاصد تفریحی سفر می کنند . چنانچه برای انجام چنین فعالیتی نواحی ساحلی و محیط دریایی مد نظر قرار گیرد آن را توریسم ساحلی می نامند که فعالیت های توریستی ساحلی مربوط به دو گروه : ۱) فعالیت های متکی به طبیعت ۲) فعالیت های متکی به تسهیلات انسان ساخت است . بر طبق مطالعات سازمان ملل، علیرغم افزایش تسهیلات انسان ساخت هنوز ا ص لی ترین فعالیت های توریستی ساحلی، متکی به طبیعت می باشد . امروزه توان توسعه صنعت توریسم ساحلی به شدت به قابلیت دسترسی و شرایط کافی تفریحی و تسهیلات و پشتیبانی تکیه دارد . به علاوه توسعه بخش خدمات، امکانات همگانی، تسهیلات تفریحی مانند تاسیسات زیر بنایی جزء مکمل فعالیت های مرتبط با پیشرفت توریسم است . تمام فعالیت های مرتبط با توریسم خواه براساس تجارت یا نوع دیگر ممکن است پیامدهای بحرانی در محیط داشته باشد این پیامد ها از طریق مصرف منابع یا تولید مواد زاید ایجاد می شود . بیشتر فعالیت های توریستی مصرفی یا غیر مصرفی می توانند تاثیرات زیست محیطی بارزی داشته باشند . ( که شامل اثرات فیزیکی، اکولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی می باشد ( سرابی، ۱۳۷۸