سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مژگان احمدی ندوشن – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اکولوژی منظر یک شاخه جدید از اکولوژی مدرن است که با روابط داخلی بین انسان و منظرهای باز و انسان ساز، سروکار دارد. اکولوژی منظر روشی است که به وسیله جغرافی دانان، اکولوژیست ها ، برنامه ریزان منظر، طراحان و مدیران به منظور ارتباط برقرار کردن بین سیستم‌های طبیعی، کشاورزی، انسانی و شهری مورد استفاده قرار می گیرد. اکولوژی منظر یک علم میان رشته ای است کهبه بررسی روابط متقابل بین الگوهای مکانی و فرایندهای اکولوژیکی می پردازد و یک پایه مهم برای مدیریت اکوسیستم و برنامه ریزی کاربری اراضی فراهم می کند.این علم گروهی از ابزارها را پیشنهاد می کند که به تصمیم گیران برای بررسی داده‌های کاربری اراضی با مقیاس زمانی و مکانی مناسب کمک می کند.