سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر احمدپور – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کشاورزی و منابع
علیرضا منصوری – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کشاورزی و منابع

چکیده:

مفهوم اگروفارستری به عنوان یک پل بین کشاورزی و حفاظت از منابع طبیعی مورد توجه است .در کشور ما، رشد جمع یت افز ایش نیاز به کالا و مواد غذایی را در پ ی داشته است . شر ایط خ اص اقلیمی کشور باعث شده تا عل یرغم وسعت ز یاد آن، بس یاری از اراض ی قابل کشت نبوده و در نت یجه اندیشه متخصصان و مد یران مربوطه را بر ا ی پاسخ به ا ین رشد تقاضا متوجه شق د یگری از افزا یش تولید یعنی افزایش تو لید در واحد سطحنم اید. از سو ی د یگر افز ایش بیروی ه سطوح کش ت بر روی اراض ی ش یبدار، خطرات و ز یانهای اقتصاد ی و غ یراقتصاد ی ز ی ادی به دنبال داشته است . اگروفارستری به عنوان کشت تل ف یقی درختان یا بوته ها به همراه محصولات زراع ی ی ا علوفه، ای ن امکان ر ا به ما میدهد که علاوه بر افز ا یش بازده ی، چه در بالا ی سطح زم ین و چه در ز ی ر آن، از شدت این خطرات و ز یانها نیز بکاه یم. هدف از ا ین مقاله، معرف ی اگروفارستر ی، روشها و مز ا یای آن نظیر افز ایش عملکرد در واحد سطح، افزا یش تنوع کشت، افز ا یش سطح کربن تول ی دی، کاهش فرسایش خاک، افزا یش و تسر یع درآمد اقتصاد ی و . . . م یباشد . ای ن روش با افزا یش من بع تنوع، از محدود یت منابع ی همچون ماده، انرژ ی، مکان و زمان حداکثر م یزان استفاده را م ی- برد.