سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید شکیب فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دا
محمد آذری خجسته – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه ص
کامران کیانفر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه ص

چکیده:

امروزه ایجاد حلقه اتحاد بین صنعت و دانشگاه که بتواند امکان انتقال دستاوردها و مفاهیم تولیدی دانشگاه به صنعت را میسر سازد و از سوی دیگر نیازها و مشکلات صنعت را برای پیداکردن راه حل ها و یا برآوردن نیازها به صورت سیستمی به دانشگاه منتقل کند ضروری است . در پژوهش حاضر این گونه مشارکت ها و حلقه های اتصال بین صنعت و دانشگاه از لحاظ ماهیت و عملکرد مورد بررسی قرار می گیرد و تاحد ممکن ابعاد اتحاد استراتژیک به عنوان ابزاری برای رقابت ارزیابی می شود . در مرحله بعد مراحل ایجادیک اتحادبه اختصار بیان می شود . در گام بعد مدلی برای
تشریح تبادل منابع دانش بین صنعت و دانشگاه در ایجاد اتحاد توسعه داده می شود و در ضمن میزان منابع به اشتراک گذاشته شدهی ما بین پنج سازمان با یکی از دانشگاه های صنعتی کشور به صورت کمی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) ) AHP محاسبه شده و درنهایت نقش اعتماد و تعهد در اتحاد استراتژیک و تاثیر آنها بر عملکرد اتحاد بررسی می شود .