سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر شکاری – گروه مهندسى صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران واحد بهشهر – موسسه ى پژوهش
محمد هاشمیه انارکى – دفتر ارزیابى و نظارت وزارت نیرو

چکیده:

با توجه به رقابت سازمان ها در دهکده ى جهانى، مزیت رقابتى به سازمان هایى تعلق مى گیرد که با تمرکز بر ارزشآ فرینى و مشترى گرایى به ناب سازى سازمان و فرایندهاشان همت گمارند. در این میان راهبردهاى تولید و تفکر ناب جهت شناسایى و حذف منابع غیرارزش زا(موداها) از یک سو و مهندسى ارزش از سوى دیگر شناسایى کارکردهاى محصول/سرویس و ارائه ى محصول در بیشترین ارزش با حداقل هزینه و بدون فدا شدن کیفیت و قابلیت ایمنى محصول/سرویس هرکدام به نوبه ى خود توسعه و تعالى سازمانى را با خود به همراه آورده است. مهندسى ارزش می تواند باعث تقویت تلاش براى اجراى اصول ناب و اجراى آن در سازمان گردد و بالعکس. در صورتى که سازمان از قبل اصول ناب را طراحى و پیاده سازى نموده باشد استفاده از مهندسى ارزش میتواند اثر چشم گیرى روى افزایش تلاش سازمان، کاهش هزینه و کارامدى و اثربخشى فرایندهاى سازمان گردد. تفکر ناب نیز هرچند یک روش تحلیلى نیست مرتبط با پیاده سازى اصول عملیاتى و کاربردهاى اجرایى آن بوده که مىت واند سبب تغییر فرهنگ سازمان، بهره ورى، قابلیت سوددهى و ایجاد ارتباط صحیح با مشترى گردد. در محدوده هاى پیاده سازى مهندسى ارزش و تفکر و تولید ناب هر دو روش هما فزایى بسیار با هم داشته و براى اجراى این دو رویکرد، باید محیطى ایجاد نمود که تعامل بین آنها سبب هما فزایى شده و نقاط قوت هر یک سبب پوشش نقاط ضعف دیگرى گردد و با هما فزایى ناشى از پیاده سازى مناسب این دو ارزش ایجاد شده، بیش از پیاده سازى مجموع تک تک آنها در سازمان بوده و در این بین مشتریان و سازمان ذی نفع خواهند بود. مهندسى ارزش می تواند سبب تقویت و بهبود تلاش اجراى اصول ناب و پیاده سازى آن در سازمان ها گردد، همچنین تفکر ناب می تواند اثربخشى تلاش هاى مهندسى ارزش را افزایش دهد.