سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

غلامرضا رزمی – دانشگاه فردوسی- دانشکده دامپزشکی ، گروه پاتوبیولوژی
علی مشاوری نیا –
غلامرضا هاشمی تبار –

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور ایجاد ایمنی در خرگوش آزمایشگاهی بر علیه کنه هیالوما آناتولیکم با استفاده از آنتی ژنهای لارو کنه هیالوما آناتولیکم انجام گردید. ابتدا نمونه هموژن لارو آنه هیالوما آناتولیکم نیم خونخورده تهیه گردید. سپس گروه مورد ( ٥ خرگوش) با آنتی ژنهای لاروی بهمراه آجوانت ( کا مل و ناکامل فروند) و گروه شاهد فقط با ادجوانت کامل و ناقص بهمراه سرم فیزیولوژی بصورت زیرجلدی مورد تلقیح قرار گرفتند دو هفته پس از سومین تلقیح گروههای مورد و گروه کنترل با ٢٠٠٠ عدد نوزاد کنه مورد چالش قرار گرفتند. پس از اتمام خونخواری و پوست اندازی
، نوچه های خونخورده جمع اوری شده توزین گردید و در انکوباتور کشت گردیدند. نتایج بدست آمده نشاندهنده کاهش معنی دار وزن نوچه های خونخورده گروه مورد در مقایسه با گروه کنترل بود P   . به منظور تعیین الگوی پروتئینی نمونه، آزمایش SDS-Page و اثبات خصوصیت ایمنی زایی و مشخص نمودن وزن مولکولی آنتی ژن احتمالی آزمایش Dot blotting ,Western blotting انجام گرفت  در آزمایش SDS-Page آنتی ژن مذکور واجد ٦ باند پروتئینی به وزن ٣٦ ،٤٥،٥٥،٦٦،٨٤ و ٩٧ کیلو دالتون بود. در بین این باند ها باند ٦٦ کیلو دالتون غالب بود در آزمایش Western blotting فقط سه باند ٦٦ ،٨٤ ٩٧، واکنش رنگی نشان دادند.