سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی آخوندزاده – دانشگاه تهران، دانشکده فنی گروه مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
محمدرضا سراجیان – دانشگاه تهران، دانشکده فنی گروه مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور

چکیده:

از جمله پارامترهایی که کاربرد زیادی در مطالعات مربوط به اقیانوس شناسی و اتمسفر دارد، دمای سطح آب (Sea Surface temperature(می باشد. در این تحقیق بمنظور ایجاد تصاویر حرارتی سطح آب (SST) خلیج فارس با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS الگوریتمهای و مدلهای محاسبه SST مورد بررسی قرار گرفت و نرم افزاری بدین منظور طراتحی شد. مدل MCSSTمدل مناسبی تشخیص داده شد و ضرایب آن از دو روش بدست آمده از رادیو ساندها و مدل ECMWF مورد بررسی قرار گرفت و تصویر SST خلیج فارس با استفاده از هر دو سوی از ضرایب تهیه شد. از آنجا که مدل ECMWF یک مدل جهانی است ضرایب بدست آمده از آن دارای اطمینان بیشتری است ورودی نرم افزار طراحی شده تصویر خام سنجنده (level-1b) MODIS و خروجی آن تصویر SST منطقه مورد مطالعه می باشد. برای بررسی دقت نتایج بدست آمده تصویر SSTمنطقه با استفاده از نرم افزار معتبر STARS و تصویری از سنجندهAVHRR از ماهواره NOAA-17 که در همان روز و با پنج دقیقه اختلاف زمانی گرفته شده بود تهیه شد مقادیر SST برای پیکسلهای متناظر در دو نقشه SST بدست آمده از دو سنجنده MODIS وAVHRR بسیار به هم نزدیک بوده و برای نقاط چک انتخاب شده این مقدار کمتر از یک درجه سانتیگراد اختلاف که مقدار قابل قبولی است را ارائه نمود.