سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر شیردل – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیرا
محمد محسن مشکسار – استاد بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق روش پرس کاری شیاری محدود شده (Constrained Groove Pressing) به عنوان یکی از روش های تغییر شکل بسیار شدید (SPD) بر روی صفحه های آلومینیوم خالص تجاری-بدون تغییر در ابعاد این صفحه ها- انجام شد. اساس کار بدین گونه است. که نمونه با پرس کاری های متوالی در قالب شیار دار نامتقارن و قالب تخت، تحت شرایط کرنش صفحه ای در معرض تغییر شکل برشی قرار می گیرد. هر مرحله ی کامل پرس کاری شیاری، شامل چهار مرتبه عملیات پرس می باشد. با توجه به هندسه ی قالب، با هر چهار مرتبه پرس کاری به طور یکنواخت کرنش حقیقی ۱/۱۶ در نمونه ایجاد می شود. در تحقیق حاضر برای مطالعه تاثیر این روش روی خواص مکانیکی نمونه ها، از آزمون های کشش و میکروسختی استفاده شد و میزان کرنش اعمالی، سختی و استحکام نمونه های پرس کاری شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش تعداد مراحل پرس کاری سختی نمونه ها افزایش می یابد. این در حالی است که استحکام آنها تا مرحله ی سوم پرس کاری با افزایش همراه بوده ولی در مرحله ی چهارم پرس کاری کمی کاهش می یابد. با ۱۶ مرتبه عملیات پرس کاری شیاری بدون تغییر در ابعاد نمونه ها در مجموع کرنش ۴/۶۴ در صفحه های آلومینیومی ایجاد گردید.