سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد قربانی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی و علم مواد
محمد شایگانی اکمل – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی و علم

چکیده:

آلیاژهای نیکل – مولیبدن مقاومت به خوردگی خوبی بخصوص در محلولهای کلریدی دارند . بعلاوه اورولتاژ واکنش تصاعد هیدروژن بر روی این آلیاژها کم می باشد و استفاده از آنها در پیل های
سوختی و سلول های الکترولیز آب تحت بررسی می باشد . در این پژوهش تأثیر پارامترهای پالسی بر برخی خواص رسوب الکتریکی آلیاژ نیکل – مولیبدن بر روی تیتانیم از جمله ترکیب شیمیایی،
راندمان جریان کاتدی، مکانیزم احیاء، مورفولوژی سطحی و ساختار کریستالی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج بدست آمده افزایش مقدار مولیبدن پوشش و کاهش راندمان جریان کاتدی را
در اثر کاهش سیکل کاری و دانسیته جریان متوسط نشان می دهد . حداکثر مقدار مولیبدن بدست آمده ۹ / ۲۰ درصد می باشد . احیاء مولیبدن تحت کنترل فرآیند نفوذ و احیاء نیکل تحت کنترل مرحله انتقال بار الکتریکی است . تصاویر SEM نشان داد که پوشش از ذرات کروی شکل تشکیلشده است که با افزایش مقدار مولیبدن پوشش ابعاد آنها کاهش می یابد . بررسی هایXRDمشخص ساخت که با افزایش مولی بدن پوشش ساختار حالت میکروکریستالی یا شبه آمورف پیدا می کند .