سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی ادیب – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
مریم نخ ساز – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
سمیه شیخ محمدی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

چکیده:

بلایای طبیعی و غیرطبیعی همواره از معضلات عظیم وبحران ساز جوامع انسانی به شمار می آیند که علی رغـم پیـشرفت های عظیم هنوز قادر به عملکردسریع وکنترل مناسب درمقابل حوادث نمی باشیم . عدم حضور ستاد و مدیریت واحد وتوانمنـد، وجود چرخه های مختلف مدیریت بلایا و دیگر مسایلی از این قبیل منجر بـه ضـعف عملکـرد در امـر امدادرسـانی در حـوادث مختلف گردیده اس ت . با ایجاد یک مدیریت واحد، هماهنگ ، قدرتمند وهدفمند و با حضور مدیرانی متعهد، مصمم و واقع بین و امکانات و تجهیزات کامل می توان در خصوص جوابگویی به سوانح در کمترین زمـان ممکـن بیـشترین کـارایی را بـه همـراه داشت . در بین سازمانها و نهادهای مختلف فعال در حوادث ، جمعیت هلال احمر به عنوان نهاد امداد رسـان متـولی اصـلی ایـن موضوع در کشور مطرح بوده است . توان، امکانات و پیش نیاز های آموزش امداد و کمکهای اولیه وهمچنین بسیاری ازتجهیـزات مصرفی وغیر مصرفی درامرامداد رسانی تیم های تخصصی وسازماندهی شده امدادی وتجربه درامرامدادرسان ی داخلـی وخـارجی ازجمله توانمندی های بارزاین نهاداست . تجربه نشان داده است که در حوادث با میدان آسیب محدود ،جمعیت هلال احمـر بـه تنهایی ویا با مشارکت دو یا سه نهاد همکار نسبت به سطح حادثه پاسخگو بوده اند لـیکن در بحرانهـا و سـوانحی کـه سـیطره وسیعی دارند این امربه صورت کامل امکان پذیر نمی باشد . نیروی مقاومت بسیج یکی دیگر از نهاد هـا و ارگـان هـای فعـال در زمان بروز حوادث و سوانح می باشداین نهاد نیز که زیر ساخت و تشکیلاتی مردمی دارد از توانمندی های فراوانی برخور دار می باشد . وجود ساختار تشکیلاتی منسجم به همراه زیر شاخه ها ی حمایتگر در کلیه سطوح مدیریتی و معاونتی، سازماندهی منظم و آموزش نیرو های داوطلب مردمی،ارتباط منسجم و تنگاتنگ با سایر نهادها و ارگان های کشور بر خـور دار بـودن از اعتمـاد عمومی در بین مردم و دولت ،تجربه حضور در سوانح و حوادث خصوصا تجربیات مرتبط با هشت سـال دفـاع مقـدس حـاکی ازسطح توانمندی وقدرت این نهادمردمی می باشد . این دونهاد ( بسیج وهلال احمـر ) کـه تقریبـا هـردو سـاختاری غیـر دولتـی و مردمی دارند ، دارای قابلیت ها ، توان بالقوه و سازماندهی مناسب و لازم اما نه کافی جهت امداد رسـانی بـوده و چـه بـساـا ایجــاد همــاهنگی بــین دو نهــاد وتاســیس ســتادی مــشترک، قدرتمنــد و در عــین حــال واحــد ،کــه در ایــن مقالــه بــاعنوان (( ستاداضطراری امدادومقاومت )) نامیده می شود معضل مدیریت بحران در کشور ما به حداقل برسد . دستیابی به یـک سیـستم اطلاع رسانی قوی و مناسب،دستیابی به یک ساختار منسجم برای حضور نظام واک نش اضـطراری،حذف سـطوح مـدیریت هـای غیر ضروری،استفاده و بهره مندی از تیم های ترکیبی و گروههای ضربت،استفاده حداکثر از تخصصها ، توانمندیها و تجهیـزات ،جلب اعتماد عمومی ،بهینه سازی تعامل و ارتباطات، پاسخگویی مناسب و دقیق در کمترین زمان ممکـن بـه هرگونـه حادثـه و … اتفاق ازجمله اهداف ایجاد ستاد عملیات اضطراری امداد و مقاومت می باشد . قابـل ذکـر اسـت انجـام برخـی تعـاملات درون دستگاهی فی مابین من جمله امضاء توافقنامه بین جمعیت هلال احمر و نیروی مقاومت بسیج ( ایجاد تفاهم تئـوری و عملـی ) ، تشکیل کمیته هماهنگی در سطوح مختلف ستادی ( روسا ،معاونین ،کارشناسان ) و در سـطوح اسـتانی و شهرسـتانی، و … پـیش زمینه راه اندازی وتاسیس ستاد اضطراری امدادومقاومت خواهدبود . این سـتاد مـی بایـست متـشکل از چنـدین کمیتـه کـاری مشترک به شرح ذیل باشد : کمیته برنامه ریـزی ، کمیتـه اجرایـی و عملیات،کمیتـه پـشتیبانی،کمیته اطـلاع ر سـانی ، کمیتـه پیشگیری و باز سازی که اعضای ستاد مرکزی و کمیته های مذکور با موافقت دو طرف از بین بهتـرین مـدیران دو دسـتگاه انتخاب می شوند . همچنین به منظور تقویت مصوبات ستاد و کمیته ها، ستاد های مشابه و زیر مجموعـه باسـاختارهای مـشابه در استانها و شهرستانها تشکیل می گردد . که ترکیب اعضاو شرح وظایف آنان با موافقت طرفین تنظیم و ابلاغ خواهد گردید . امیداست باتشکیل این ستاد، مدیریت واحد عملیاتی ( مرکز عملیاتی اضطراری قدرتمند ) ایجادگرددوبدین وسیله به حداکثربهره وری درزمینه امکانات وتجهیزات امدادی ونیروی انسانی وهمچنین کاهش سطح تلفات جانی ومالی دست یابیم .