سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد ریاحی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک , دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا ضرابیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک , دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

در این مقاله روند ا یجاد یک مح یط یکپارچه نرم افزار ی برا ی طراحی اتوماتیک قالب اکستروژن شرح داده خواهد شد . هدف از ایجاد چن ین نرم افزار ی بهبود فرا یند طراح ی قالب و ثبت تجارب بدست آمده برا ی قالبها ی بعد ی است . بدین منظور یک بسته نرم افزاری با استفاده از زبان برنامه نویسیVisual Basic 6در محیط طراحی سه بعدی SolidWorks 2001 ایجـاد شـد. ورودی این بسته نرم افزار ی شکل دو بعد ی سطح مقطع مورد نظر است که پـس از تحل یـ ل و محاسـبات لازم , براسـاس یـ ک دسته بندی جد ید از پروف یلهای توخال ی , شکل قالب مناسب برا ی آن ا یجاد م ی گردد . در نها یت یک نمونه قالـب ا یجـاد شـده توسط این بسته نرم افزاری با نمونه مشابه صنعتی آن مقایسه شده است .