سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عزیز شفیعی زرقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
سیدفرشید کاشانی بزرگ – استادیار دانشگاه تهران
عباس زارعی هنزکی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

درمقاله حاضر از یک تکنیک جدید بنام فرایند اصطکاکی اغتشاشی fsp به منظور ادغام ذرات نانومتری Al2O3 درزمینه آلومینیمی و ایجادلایه کامپوزیت سطحی Al-Al2O3 استفاده شدلایه کامپوزیتی با موفقیت ایجاد شد و به منظور بررسی ریزساختار نحوه توزیع ذرات تقویت کننده و چسبندگی لایه کامپوزیتی به زیرلایه توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی مرد مطالعه قرارگرفت نتایج حاصل نشان میدهند که توزیع ذرات سرامیکی یکنواخت بوده و لایه کامپوزیتی نیز چسبندگی خوبی با زیرلایه دارد نتایج حاصل از آزمایش سختی سنجی نشان میدهد که سختی لایه کامپوزیتی ایجاد شده درحدود دو برابر سختی آلومینیم اولیه می باشد درادامه به منظور بررسی رفتار سایشی لایه کامپوزیت ایجاد شده آزمایش سایش انجام شد و مکانیزم های حاکم در سایش آلومینیم اولیه و همچنین لایه کامپوزیتی ارایه گردید نتایج حاصل از آزمایش سایش بیان کننده افزایش قابل توجه مقاومت به سایش آلومینیم در پی ایجاد لایه کامپوزیتی می باشد.