سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عزیز شفیعی زرقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده
سید فرشید کاشانی بزرگ – استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانش
عباس زارعی هنزکی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانش

چکیده:

در مقاله حاضر از یک تکنیک جدید به نام فرایند اصطکاکی اغتشاشی (FSP) به منظور اغام ذرات نانومتری Al2O3 در زمینه آلومینیومی و ایجاد لایه کامپوزیت سطحی Al-Al2O3 استفاده شد. لایه کامپوزیتی با موفقیت ایجاد شد و به منظور بررسی ریزساختار، نحوه توزیع ذرات تقویت کننده و چسبندگی لایه کامپوزیتی به زیرلایه، توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهند که توزیع ذرات سرامیکی یکنواخت بوده و لایه کامپوزیتی نیز چسبندگی خوبی با زیرلایه دارد. نتایج حاصل از آزمایش سختی سنجی نشان می دهد که سختی لایه کامپوزیتی ایجاد شده در حدود دو برابر سختی آلومینیوم اولیه می باشد. در ادامه به منظور بررسی رفتار سایشی لایه کامپوزیت ایجاد شده، آزمایش سایش انجام شد و مکانیزم های حاکم در سایش آلومینیوم اولیه و همچنین لایه کامپوزیتی ارائه گردید. نتایج حاصل از آزمایش سایش بیان کننده افزایش قابل توجه مقاومت به سایش آلومینیوم در پی ایجاد لایه کامپوزیتی می باشد.