سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ریحانه السادات طبائیان – کا رشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، دانشکده مجازی دانشگاه اصفهان
حسین رضایی دولت آبادی – استادیار دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه اصلی ترین مزیت رقابتی برای سازمان ها توان آنها درشکل دهی و طبقه بندی قابلیت هایشان با توجه به آینده شان محسوب می شود. در این پژوهش کاربردی توصیفی با توجه به روش های آینده پژوهی، مدلسازی را برای ایجاد قابلیت های سازمانی برای کسب وکار های جدید انتخاب کردیم . بر این اساس جامعه آماری را ۲۵۰ نفر در نظر گرفتیم که کارشناسان ارشد و مدیران میانی هستند و بر اساس فرمول کوکران نمونه ۱۵۲ نفر شد و به وسیله پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری نمودیم . از این بین ۱۲۲ پرسشنامه برگشت داده شد و پژوهش های آماری لازم توسط نرم افزار های spss 20 و lisrel8.8 انجام شد. نتایج حاصل از این آزمون فرضیات با استفاده از آماره آزمون t و ضرایب مسیر ( β ) نشان داد که بین مدیریت دانش و مزیت رقابتی رابطه معنی دار و ضعیفی وجود دارد .همین طور بین مدیریت دانش و عملکرد نیز رابطه ای معنا دار و قوی وجود دارد، همین طور بین مدیرت دانش و قابلیت بازاریابی میز رابطه معنی دار و قوی وجود دارد . بین قابلیت منابع انسانی و مزیت رقابتی نیز رابطه معنی دار و قوی وجود دارد. ثابت نشدن بقیه فرضیات نشان دهنده عدم توجه سازمان های مورد نظر به قابلیت هایشان در حوزه های مختلف است. این سازمان ها برای باقی ماندن در بازار رقابت و رشد بیشتر باید رویکرد آینده پژوهی را در خود تقویت کنند و قابلیت های خود را بشناسند و برای تبدیل این قابلیت ها به مزیت رقابتی سیاست های مدونی را تدوین کنند تا با تقویت قابلیت های خود بتوانند در بازار های داخلی و خارجی رقابت کنند .