سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ولی اله رسولی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

این آزمایش در بهارسال ۱۳۸۱در ایستگاه تحقیقات انگور تاکستان انجام شد. که پس از علامتگذاری پایه‌های سالم، کینها بصورت دوجوانه‌ای هرس گردیدند. پس از هرس هر روز جوانه‌ها مورد بازدید قرار گرفته و به محض تغییر رنگ ورشد اولیه در نوک جوانه‌ها، غلظت‌های مختلف کلشی‌سین به پنبه آغشته نموده و طبق مدت زمانهای تیماری بر روی جوانه‌ها قرار داده شد. جهت اطمینان جوانه‌های اول و دومهر کین تیمار شدند. جهت نتیجه بهتر عمل کلشی‌سین قبل از اعمال تیمارها خراش کوچکی بر روی جوانه ها ایجاد گردید۰ پس از سپری شدن مدت زمان تیمار، جوانه‌ها با آب مقطر شستشو گردیدند. هر بوته به عنوان یک بلوک در نظر گرفتهشد و تیمارهای مختلف برروی کین‌های مختلف یک بوته اعمال گردید. طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار بصورت فاکتوریل اجرا گردید که فاکتور غلظت کلشی سین در ۶ سطح (۰/۱، ۰/۳، و ۰/۵ ، ۰/۷ ، ۰/۹ ، ۱/۱ درصد ) و مدت زمان کاربری آن در ۴ سطح (۲۴ ،۴۸،۷۲و ۹۶ ساعت) بود . ۶۰روز پس از اعمال تیمارها، از برگهای تولید شده ، نمونه برداری انجام شده که مطالعات میکروسکوپی روزنه‌های برگ و محاسبهمساحت آنها جهت اثبات تتراپلوئیدیانجام گرفت. پس ازتجزیه واریانس و مقایسه میانگین تیمارها با شاهد مشخص گردید که تیمارکشی‌سین باغلظت ۰/۹ و ۱/۱درصد در ۹۶ ساعت بهترین نتیجه را در ایجاد اتوتتراپلوئیدی در رقم سفید بیدانه داشته است.