سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید نم نبات – کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی همایونپور – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سنتز با روش انتخاب واحد از جمله روشهای سنتز پیوندی می باشد که کیفیت خروجی حاصل از آن مناسب و طبیعی و از جمله روشهای بالقوه برای تحقیق و توسعه برای بهبود کیف ی ت خروجی سیستمهای سنتز می باش د . از جمله عوامل تاثیر گذار بر کیفیت خروجی این سیستمها واحد سنتز می باش د . استفاده از واحد سنتز واج در سنتز با انتخاب واحد ، موجب افزایش میزان طبیعی بودن خروجی می گردد، هر چند که امکان ایجاد گسستگی در مرز میان واجها در سیگنال خروجی نیز بطور بالقوه افزایش می یابد. در این مقاله، ما از ایده ایجاد واحدهای ناموجود در دادگان، برای حذف گسستگی های موجود در مرزهای اتصال هنگام استفاده از واحد سنتز واج استفاده کرده ایم . در الگوریتم پیشنهادی، گسستگی های موجود در سیگنال خروجی پیدا و سپس یکی ا ز واجهای دو سمت گسستگی با یک نمونه واج مناسب و ناموجود در دادگان جایگزین می گرد د . نمونه واج ناموجود در دادگان با ترکیب نیم واج چپ و نیم واج سمت راست دو نمونه واج موجود در دادگان ایجاد می شو د . ارزیابی های شنوایی، حاکی از بهبود کیفیت خروجی سیستم سنتز و کاهش گسستگی های موجود در آن می باشد.