سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین کاظمی کارگر – دانشکده برق – دانشگاه زنجان
سیدرسول حسینی – دانشکده برق – دانشگاه زنجان

چکیده:

امروزه گسترش نیروگاه های برق بادی به همراه رشد روز افزون استفاده ازکابلهای زمینی باعث گردیده که فرورزنانس در سیستمهای نیروگاههای برق بادی بیش از پیش مد نظر قرار گیرد. وقوع این پدیده باعث می گردد که برقگیرهای سیستم آسیب ببینند و در نتیجه در هنگام بروز اضافه ولتاژدر شبکه تجهیزات نیروگاه بدرستی حفاظت نگردند و دچار نقص جدی شوند. در این مقاله ضمن توصیف پدیده فرورزونانس به بررسی اثر مربوط به نوع اتصال ترانسهای قدرت و کابل متصل به توربینهای برق بادی در وقوع پدیدهپرداخته و میزان انرژی جذب شده توسط برقگیرها در شرایط بحرانی پرداخته می شود. نتایج بدست آمده بر اساس پارامترهای نیروگاه بادی منجیل بوده و شبیه سازی در محیط Matlab می باشد.