سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
سید رحمان حسینی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی قاسمی – استایار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

هدف از این تحقیق افزایش سختی سطح و بهبود مقاومت به خوردگی یکنواخت در مورد آلیاژTi-6Al-4V با ایجاد لایه اکسیدی بر سطح آلیاژ به روش اکسیداسیون حرارتی است.به منظور بررسی اثر دمای اکسیداسیون بر خواص سطحی و مشخصات لایه اکسیدی تشکیل یافته بر سطح آلیای Ti-6Al-4V قطعاتی از آلیاژ مذکور در دماهای مختلف از ۴۰۰ تا ۸۰۰ به مدت یک ساعت در کوره با اتمسفر اکسید قرار گرفت.عمق نفوذ و نحوه توزیع غلظت اکسیژن توسط روش طیف سنجی پلاسمایی و سطح مقطع لایه اکسید توسط میکروسکوپ نوری بررسی شد.رفتار خوردگی نمونه ها در محلول ۵/۳ درصد هیدروکسید سدیم با استفاده از روش پلاریزاسیون و تغییرات سختی توسط روش ریز سختی سنجی ویکرز مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج حاکی از افزایش ضخامت لایه اکسیدی و افزایش سختی نمونه ها با افزایش دمای اکسیداسیون است.همچنین بهبود مقاومت به خوردگی آلیاژ Ti-6Al-4Vبا تشکیل لایه اکسیدیTiO2 برزیر لایه مشاهده شد که این بهبود در مورد نمونه های اکسید شده در دمای ۶۰۰ درجه بیشترین مقدار بوده است.