سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مرادی – کارشناس ارشد مرکز پژوهش و مهندسی سطح ایران
فخرالدین اشرفی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پوشش های نفوذی عمدتاً برای محافظت قطعات صنعتی در شرایط دمای بالا و محیط خورنده مورد اسـتفاده قـرار می گیرند . تا به حال تحقیقات زیادی روی پوشش های نفوذی آلومیناید و آلومیناید اصلاح شده انجام گرفته است . در تحقیق حاضر پوشش نفوذی تیتانیوم طی یک فرایند تک مرحله ای در دما ی بالا، بر روی زیرلایـه ای از جـنس سوپرآلیاژ پایـه نیکلـی IN738LC اعمـال شـده و از جنبـه هـای سـاختاری و مکـانیزم رشـد مـورد ارزیـابی قـرار گرفته است . فرایند در دمای ۱۰۵۰ ° C و در زمان ۷ ساعت انجـام شـد . پوشـش هـای حاصـله توسـط میکروسـکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروآ نالیز عنصری و فازشناسی پراش پرتو ایکس مشخصه یابی شـدند و مکانیزم رشد آنها بررسی گردید . نتایج نشان داد که جبهه رشد پوشش همواره در خارجی ترین سطح پوشش قرار داشته است . به عبارتی رشد پوشش همواره با نفوذ نیکل از زیرلایه به سمت خارج و ترکیب آن با تیتانیوم حاصـل از مخلوط پودری ادامه می یابد .