سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد شهریاری – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد منشی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سیلیسیم پس از آلومینیوم و کروم مهمترین عنصر تشکیل دهنده پوسته های محافظ در برابر مکانیزم های مخـرب در دماهای بالاست و در برخی شـرایط کـاری، ماننـد شـرایط مـستعد بـرای ایجـاد خـوردگی داغ نـوع II ، نـسبت بـه آلومینیوم و کروم برتری دارد . در این پژوهش ، پوشش نفوذی سیلیسیم به وسیله فرایند سیلیکونایزینگ پودری در دمای ) ۹۵۰°C به مـدت ۲ ، ۴ و ۶ سـاعت ) در مخلـوطی از پودرهـای سیلیـسیم ( بـا درصـدهای مختلـف ) ، اکـسید آلومینیوم و کلرید آمونیوم بر روی سوپرآلیاژ پایه نیکلی IN738LC ایجا د شد . پوشش های حاصـل بـا روش هـای متالوگرافی، میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروآنـالیز عنـصری پراکنـدگی انـرژی پرتـو ایکـس و فازشناسـی پراش پرتو ایکس مشخصه یابی شدند . نتایج نشان داد فازهای Ni3Si2 و Ni5Si2 در پوشش تشکیل شده اند . با ت وجه به نتایج مشخصه یابی، مکانیزمی برای رشد پوشش پیشنهاد شده است .