سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کورش شیرانی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
ستار چاوشی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
محمدرضا یزدانی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

استان اصفهان با مساحت حدود ۱۰/۷ میلیون هکتار معادل ۶/ ۵ درصد از وسعت کشور را به خود اختصاص داده است . در این مطالعه بر اساس مهمترین رودخانه های موجود، ۴۴ واحد
هیدرولوژیک و ۲۶۹۵ بازه رودخانه در استان اصفهان به کمک GIS استخراج گردید و مشخصات این حوزه ها و بازه ها بر اساس مساحت محدوده، تراکم آبراهه، شیب متوسط مورفولوژی، لیتولوژی، فرسایش کناری و بستری، تعداد ایستگاههای هیدرومتری و رسوب سنجی، رژیم رودخانه، تعداد وقوع سیل و خسارات ناشی از آن، محل و مقدار استخراج منابع قرضه و پوشش گیاهی ( تیپ و فرم رویشی گیاهی ) برای تمام رودخانه ها جمع آوری گردید . به طور کلی ارتباط معنی داری در سطح %۹۵ بین پارامترهای پوشش گیاهی، زمین شناسی، سازندهای حساس به فرسایش و برداشت منابع قرضه با تشکیل و گسترش پیچانرودها و مورفولوژی رودخانه وجود دارد که حاکی از تاثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل فوق الذکر بر تشکیل پیچانرودهاست . در انتها نیز بر اساس اطلاعات جمع آوری شده اولویتهای تحقیقات مهندسی رودخانه از حیث عملیات مکانیکی، کنترل فرسایش کناری و بستر و مدیریت منابع آب ارائه شد .