سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کورش شیرانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مرتضی خداقلی – اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

استان اصفهان با مساحت حدود ۷/۱۰ میلیون هکتار معادل ۵ /۶ درصد از وسعت کشور را به خود اختصاص داده است. در این مطالعه بر اساس مهمترین رودخانه های موجود، ۴۴ واحد هیدرولوژیک و ۲۶۹۵ بازه رودخانهدر استان اصفهان به کمک GIS استخراج گردید و مشخصات این حوزه ها و بازه ها بر اساس ‌ مساحت محدوده، تراکم آبراهه،‌ شیب متوسطمورفولوژی،‌ لیتولوژی، فرسایش کناری و بستری، تعداد ایستگاههای هیدرومتری و رسوب سنجی،‌ رژیم رودخانه،‌ تعداد وقوع سیل و خسارات ناشی از آن، محل و مقدار استخراج منابع قرضه و پوشش گیاهی (تیپ و فرم رویشی گیاهی) برای تمام رودخانه ها جمع آوری گردید. به طور کلی ارتباط معنی داری در سطح ۹۵% بین پارامترهای پوشش گیاهی،‌ زمین شناسی، سازندهای حساس به فرسایش و برداشت منابع قرضه با تشکیل و گسترش پیچانرودها و مورفولوژی رودخانه وجود دارد که حاکی از تاثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل فوق الذکر بر تشکیل پیچانرودهاست. در انتها نیز بر اساس اطلاعات جمع آوری شده اولویتهای تحقیقات مهندسی رودخانه از حیث عملیات مکانیکی، کنترل فرسایش کناری و بستر و مدیریت منابع آب ارائه شد.