سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه ذلیکانی –
محمدرضا کنعانی –
رسول علی اشرفی پور –
علی اکبر یدالهی –

چکیده:

با توجه به بروز و شیوع بیماری های نوظهور و استفاده از تک نولوژی های مناسب به منظور درمان آنها و همچنین اسـتفاده از مـواد شـیمیایی و رادیواکتیـو مختلـف بـه منظـور انجـام آزمایـشات شـیمیایی و میکروبیولوژی، در این راستا مراکز درمانی و بیمارستانی فعالیـت گـسترده ای در منـاطق مختلـف مـی نمایند .
به منظور نظارت بر وضعیت پسماندهای بیم ارستانی استان در تحقیـق حاضـر ، ضـمن پـایش از مراکـز درمانی و بهداشتی و دریافت اطلاعات از نوع ، میزان و درجه خطرزایی پسماند ، چگونگی اعمال مـوارد شش گانه مدیریت مواد زائد و همچنین چالش های موجود با هدف دسـتیابی بـه روش هـای مناسـب امحا با کارایی بالا و حداقل آلودگی ، همزمان جهت دسترسی سریع ومـستند بـا امکـان بـه روز شـدن اطلاعات ، اقدام به طراحی وپیاده سازی پایگـاه اطلاعـاتی مراکـز درمـانی نمـوده کـه در حـال حاضـر وضعیت کلی بیمارستان های استان که بالغ بر ۳۳ بیمارستان می باشد به طریق فوق مورد بررسی قرار گرفته و با دسترسی به موقعی ت بیمارستان ها روی نقشه هر شهرستان آخرین اطلاعات وضعیت موجود و همچنین اقدامات انجام شده به سهولت قابل دسترسی می باشد که موجب سهولت در نظارت مستند و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت مواد زائد می گردد لذا در نظر است بدینوسیله با تعمیم موارد فـوق به شکل گسترده و ا صولی بر نحوه عملکرد مراکز درمانی در راسـتای حفاظـت از محـیط زیـست طبـق شرح وظایف قانونی نظارت داشته باشیم