سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید عبدلی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند
نقی پروینی احمدی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
رسول آذری خسروشاهی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

ر این تحقیق برخی از ویژگی های پوشش بدون برق Ni-B-Tlاز طریق محلول کلریدی بررسی شده است.برای ایجاد پوششNi-B-Tlاز یک حمام قلیایی شامل بروهیدرات سدیم بعنوان احیا کنندهو نیترات تالیوم بعنوان پایدار کننده استفاده شده است تغییرات ریزسختی پوشش سرعت رسوب گذاری و درصد وزنی نیکل بر و تالیوم در دما و زمانهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفت.سپس ساختار پوشش در حالت بعد از پوشش دهی و بدون عملیات حرارتی با توجه به درصد وزنی عنصر تشکسل دهنده آن بررسی و شناسایی شد.نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش زمان درصد وزنی بر و تالیوم افزایش و درصد وزنی نیکل کاهش و همچنین با افزایش دمایپوشش دهی در صد وزنی بر و تالیوم کاهش و درصد وزنی نیکل افزایش میابد.با افزایش دما ریز سختی پوشش افزایش یافته و با افزایش زمان پوشش دهی ریز سختی بعد از یک روند افزایشی کاهش پیدا میکند.الگوی XRDدر حالت بعد از عملیات حرارتی بمدت یک ساعت در دمای ۴۵۰ درجه وجود فازهای بلوری نیکل تالیوم و بوراید های نیکل را نشان میدهد.