سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد قربانی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و علم مواد
امیرحسین نادری – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهند

چکیده:

در این تحقیق، ایجاد پوشش کامپوزیتی خودروانکار برنج – PTFE و خواص تریبولوژیکی آن بررسی گردید . در یک حمام سیانیدی آبکاری برنج با سرعت بالا اثر دانسیته جریان و سرعت بهم
زدن بر روی ترکیب پوشش و همچنین ضخامت پوشش های حاصله مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت شرایط لازم برای ایجاد پوشش برنج ۳۰-۷۰ تعیین شد . سپس ذرات PTFE با اندازه
کوچک تر از یک میکرون به صو رت محلول در آب به حمام افزوده شد و راندمان نشست کامپوزیت، تاثیر سرعت بهم زدن و دانسیته جریان و مورفولوژی سطحی کامپوزیت مطالعه و خصوصیات تریبولوژیک پوشش کامپوزیتی و اثر درصد PTFE بر روی ضریب اصطکاک و مقاومت سایشی پوشش های حاصله تعیین شد . نتایج این تحقیق نشا ن می دهد که دانسیته جریان مناسب جهت ایجاد برنج ۳۰-۷۰، ۲ A/dm 8/25 و سرعت بهم زدن rpm ۶۶ در دمای °C 85 می باشد . افزایش غلظت PTFE در حمام و کاهش سرعت بهم زدن درصد ذره PTFE در پوشش را افزایش می دهد . همچنین افزایش دانسیته جریان درصد حجمی PTFE در پوشش را کم می کند . افزایش درصد ذره کامپوزیتی در پوشش، افزایش نیروی اعمالی و افزایش مسافت طی شده باعث کاهش ضریب اصطکاک و افزایش سایش می گردد . درصد بهینه PTFE در پوشش % ۶ / ۴ تشخیص داده شد .