سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد اقدسی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
نسیم غنبرتهرانی – کارشناس ارشد سیستمهای اقتصادی اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با افزایش شناخت از ویژگیهای خاص رفتار انسان در محیطهای پیچیده، بخصوص درک فرآیندهای ارتباطات و تعاملات اجتماعی و نقش آن در شکل دهی رفتار انسانی، نیاز به وارد کردن این ویژگیها در مدلهای حل مساله بارزتر می گردد . توانایی اجرای مدلهای پیچیده محاسباتی، لزوم برقراری تعادلی را بین پیچیدگی ارائه شناخت فردی از یک طرف، و پیچیدگی مدلسازی محیط از سوی دیگر، مطرح می سازد . یکی از ایده های مطرح برای حل این مشکل استفاده از تکنیکهای برنامه نویسی شی گرا برای خلق عاملهای انسان مدار و قرار دادن آنها در محیط شبیه سازی به عنوان نمایندگان انسانهای دنیای واقعی می باشد . در این مقاله پس از مروری بر تئوریهای خاص تشریح و توضیح رفتار انسانی که ویژه شرایط خاص محیط خدمات درمانی توسعه یافته اند، طراحی یک محیط شبیه سازی اجرای فرآیند غربالگری بیماری فشار خون در روستاهای ایران مد نظر قرار گرفته است . به این منظور با انتخاب یک چهارچوب مرجع، روابط ریاضی مربوط به تاثیر متغیرها؛ در دو بخش
ساختار درونی عامل – به عنوان نماینده انسانهای دنیای واقعی – و نیز ساختار محیط شبیه سازی تدوین گردیده است و در مرحله بعدی ، مدل حاصله با استفاده از برنامه نرم افزاری – که خاص ساختار طراحی شده، تهیه شده است – شبیه سازی گردیده است .