سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رقیه دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن آقائی نیا – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین شمسی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تهران

چکیده:

فشرده سازی صحبت ، یکی از پردازش های مهمی است که در بیشتر سیستم های صوتی صورت می گیرد . در صورت نهان نگاری ١ صحبت در چنین سیستم هایی، باید روشی ر ا برای نهان نگاری برگزید تا در برابر فشرده سازی به کار رفته مقاوم باشد، در غیر این صورت با عدم آشکارسازی صحیح علامت پیوند ٢ در گیرنده مواجه خواهیم شد . فشرده سازی به روشLPC پایه ی بیشتر فشرده سازی های صحبت درمخابرات سیار به شمار می آید و این خود بر اهمیت اینتبدیل می افزاید
در این تحقیق به کمک کدهای شبه نویز طول ماکزیموم ٣ ماسک شده ٤ و به کارگیری یک روش خاص در آشکارسازی علامت پیوند ، موفق به ایجاد کیفیت ادراکی ٥ و مقاومت ٦ بسیار مطلوب، در نهان نگاری صورت گرفته شدیم . روش به کار رفته در آشکارسازی علامت پیوند با بررسی اثری کهتبدیل LPC روی علامت پیوند وارد شده ٧ در صحبت دارد به دست می آید.