سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اکبر صفی پور افشار – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ، تهران، ایران & دانشگاه آزاد
امیر موسوی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ، تهران، ایران
احمد مجد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
گرهارد آدام – دانشگاه علوم کشاورزی وین، وین، اتریش

چکیده:

بیماری بلایت فوزاریومی (FHB,Scab) گندم توسط Fusarium graminearum ایجاد می شود و به طور گسترده خصوصا در شرایط آب و هوایی مطلوب شیوع می یابد. مایکوتوکسین دی اکسی نیوالنول (DON) تولید شده توسط F.graminearum مهار کننده سنتز پروتئین در یوکاریوتها است و تصور می شود که در بیماریزایی این قارچ نقش دارد. جایگاه عمل این ملکول، پروتئین ریبوزومی L3 در زیرواحد ۶۰s می باشد. با الگوبرداری از مخمر های مقاوم به مایکوتوکسین های مشابه، تغییری در cDNA ژن RPL3 ایجاد شد به طوریکه اسید آمینه ۲۸۵ از تریپتوفان به آرژنین تغییر می یابد . سپس ژن تغییر یافته به گیاه توتون منتقل شد و مقایسه گیاهان تراریختو غیر تراریخت تفاوت قابل توجهی در میزان رشد و توانایی انجام تمایز نشان داد.