سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

احمد اختیارزاده – کارشناس پژوهش – مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران (دانشجوی دکتری م

چکیده:

در جهان امروزی همگرایی میان تکنولوژ یها و حوزه های مختلف علمی و عملی به یک اتفاق روزانه تبدیل شده است. به همین دلیل زنجیره های تأمین درصدد برآمد هاند تا علاوه بر اطلاعاتعملیاتی در حوزه کارکردی زنجیره خود، اطلاعات استراتژیک را نیز به اشتراک بگذارند تا تصمیمات موجود در عرصه فعالیت شان را به بهترین نحو ممکن اتخاذ نمایند. از همین رو راهکارهای مختلفی برای ایجاد این سطح از هماهنگی و مشارکت ایجاد شده است. راهکار اخیری که در این ارتباط پیشنهاد شده است، توسعه قلمروی مفهومی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان تا سطح زنجیره تأمین است. از این رو در مقاله حاضر سعی شده تا ضمن معرفی نظام ایران کد، از آن به عنوان زیرساختی برای تسهیل این ارتباط استفاده شود. در مقاله حاضر برای تبیین این ارتباط از روش تحقیق تطبیقی اکتشافی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام ایران کد در دو محور شفاف سازی و استانداردسازی اطلاعات می تواند به نحو مؤثری تسهیل گرتوسعه سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان تا سطح زنجیره تأمین باشد