سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدحسین مهدی غلامی –
حسین سپرهم –
جهانبخش آریانی –

چکیده:

واژه ریسک از معدود واژه هایی است که بشر با افزایش شناخت خود از محیط زندگی با آن آشنا گردیده است، زیرا درک نموده که اغلب حوادث مهم در اثر منابع مختلف خطا از قبیل خطاهای سخت افزاری، نرم افزاری، سازمانی و انسانی رخ داده است. با پیچیده شدن سیستمها، شناسایی منابع خطا و متغیرهای موثر در توزیع، شدت و مقدار عدم قطعیت با استفاده از روشهای سنتی و متداول به سهولت انجامنمی گیرد. لذا دستیابی به سطح معینی از درجه اطمینان و مشخص نمودن اجراء نامطمئن سیستم نیاز به استفاده از متدولوژیهای پیشرفته دارد. در مقاله حاضر سعی شده است با معرفی اجمالی تکنیکهای ارزیابی ریسک، به بررسی در خصوص مراحل ارزیابی ایمنی ومدیریت ریسک پرداخته و بررسی های موردی را که در این خصوص انجام شده یا از منبع مختلف جمع آوری گردیده است را ارائه نماید.