سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم مرشدی زاده – دانشکده بهداشت ،گروه بهداشت حرفه ای تهران

چکیده:

آتش سوزی یکی از خطرناکترین پ دیده هایی است که خسارات جانی و مالی عمده ای رابوجود آورده و خطـری واقعـی برای مراکز خدماتی همچون بیمارستانهاست . از آنجا که ساکنین بیمارستان عموما افراد ناتوانی هستند که امکان نجات خـود را ندارند بنابراین آتش سوزی در بیمارستان بیشتر از هر مکان عمومی دیگری میتو اند باعث خسارات جـانی شـود، بعـلاوه بـدلیل وجود دستگاهها و تجهیزات گرانقیمت و متعدد در بیمارستان ،آتش سوزی میتواند باعث خسارات مالی بزرگی نیز شود و البتـه شدیدا به وجهه عمومی بیمارستان آسیب برساند . از انجا که آتش سوزی میتواند خسارات جبران ناپذیری را بر پیکره بیم ارستان وارد کند، ایمنی بیمارستان دربرابر آتش سوزی یکی از فاکتورهای مهم در نگهداری و ایمنی بیمارستان به حساب می آیدوباید مورد توجه مدیر یت ومورد بحث کارشناسی قرار گیرد . در این راستا،این مقاله مدیریت ایمنی حریق در بیمارستان رامورد بحـث قرارداده است . متن مدیری ت حریق بیمارستان و تهیه و تدارک استراتژی ایمنی حریق در آن قبل از سـاخت سـاختمان شـروع میشود و از طراح بیمارستان تا سطوح مختلف مدیریت در بیمارستان و تمـامی پرسـنل ،بیمـاران ، عیـادت کننـدگان ،لـوازم و تجهیزات همه و همه درروشهای مدیریت حریق در بیمارستان که شامل پیشگی ری کشف و اعلام فرار و نجات کوچک سـازی و اطفا حریق است نقش دارند . دراین راستا، وظیفه مدیر بیمارستان و مسئول ایمنی بیمارستان از همه بیشتر ونقش انهـا پررنـگ تر است . در متن اصلی مقاله به شرح وظایف ومسئولیتهای مدیر بیمارستان و مسئول ایمنی بیمارستان در این زمینـه پرد اختـه شده است . یکی ازاین وظایف طراحی برنامه ایمنی حریق در بیمارستان است . در برنامه ایمنی بیمارسـتان بایـد تـلاش شـود تـا احتمال مرگ و صدمه ساکنان تا حد ممکن کاهش یابد و به اسکلت ساختمان ومحتویات آن کمتـرین آسـیب وارد شـود . بـرای
رسیدن به این اهداف از روشـهای ایمنـی حریـق اسـتفاده میـشود،که بطـور خلاصـه شـامل مـوارد زیراسـت : -۱ پیـشگیری از ایجادحریق : پیداست که اولین مرحله پیشگری است وفقط زمانی که این روش اثرش را از دست داد روشهای دیگر مـورد توجـه ققرار میگیرد . طراحی مناسب اسکلت وبنای ساختمان ونگهداری صحیح آن، نگهداری مناسب دسـتگاههاوتجه یزات وسرویـسها، توجه جدی به مناطق دارای احتمال آتش سوزی بالا ، آموزش کارکنان در جهت نحوه صحیح کار با دستگاههاوتجهیزات ، تهیه دستورالعمل های مناسب برای موارد فوق وبازرسی مداوم از راههای پیشگیری از ایجادحریق وکنتـرل منـابع حریـق اسـت . -۲ ارتباطات ( سیستم های کشف وا علام حریق ) : باید مطمئن شد در صورت بروز حریق ساکنان و بخـصوص مـسئولین مربوطـه بـا خبر شده وتمامی سیستم های حساس به حریق یکی پس از دیگری به کار خواهنـد افتـاد . اگـر ارتباطـات موفـق باشـد آنگـاه عملیات فرار ونجات واطفا حریق می تواند اجراشود واگر ارتباطات موفقیت آمیز نبا شد تنها محدود کردن حریق به عنـوان تنهـا روش در دسترس باقی می ماند . -۳ عملیات نجات وفرار : درهنگام حریق باید مطمئن شد که ساکنین ساختمان شامل بیماران ،پرسنل وعیادت کنندگان قبل از آنکه بوسیله گرما یا دود صدمه ببیننـد، بـه منطـق امـن برونـد . تعریـف اصـولی فراریـاخروج اضطراری آن است که افراد به خارج از ساختمان ویا به محل امـن برونـد وایـن کاربایـد درهمـه قـسمتهای سـاختمان ممکـن باشد . دواستراتژی عمده برای فراروجوددارد : الف – خروج نهایی یافرار کامل : که شامل خروج ازساختمان ورسیدن به فضای بـازامن توسط افرادیست که قادربه انجام این کارهستند . خروج نهایی ورسیدن به فضای بازنجات مطلق را بوجود می آورد . ب – ورود بـه پناهگاه یامنطقه امن : این روش بخصوص برای بیماران بستری کاربرددارد . این عمل ،نجات نسبی رافراهم میکند . پناهگاه یامنطقه امن، محلی درهمان طبقه است که ازحفاظت وایمنی بالا دربرابرآتش ومحصولا ت آن ب رخورداراست . منطقه حفاظت شده یا امن ومسیرهای فرار بایددارای معیارهای خاصی به منظور ایمن بودن دربرابر گسترش حریق ویاورود محـصولات حریـق باشـند . -۴ محدود کردن حریق ومحصولات آن : حصول اطمینان از آنکه حریق در حداقل است وبنـابراین میـزان وسـایل وافـرادی کـه در معرض تهدید هستند محدوداست . که روش ای عمده دستیابی به آن ها در اصل مقاله ذکر شـده اسـت نتیجـه گیـری ایمنـی بیمارستان دربرابر آتش سوزی یکی از فاکتورهای مهم در نگهداری و ایمنی بیمارستان به حساب می آیدوباید مورد توجه خاص مدیر یت قرار گیرد . طراحی برنامه ایمنی حریق بیمارستان یک ی از وظایف مدیر بیمارستان است،که از طریق روشهای فوق قابل دستیابی است . روشهای فوق چهارچوبی کلی آنچه را که در طی برنامه مدیریت حریق در بیمارستان باید انجام شود نشان مـی دهد،ضمنا پنج روش فوق در یک نظم وترتیب منطقی باید مد نظرباشد . توجه کافی به انهـا میتوانـد دستر سـی بـه سـطح قابـل قبولی از ایمنی حریق را ممکن سازد . هرکدام از روشهای فوق از فرایند طراحی بیمارستان تا کوچکترین مراحل خدمات رسـانی پزشکی در بیمارستان را شامل میشود،بطوریکه ساختمان، افراد و لوازم بطور تاکتیکی درجهت کاهش خطر حریق مورد استفاده قرار می گیرند .