سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نظری – رئیس اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات خشکی بندر امام خمینی (ره)
علیرضا آبتین – مشاور اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات خشکی بندر امام خمینی (ره)

چکیده:

نگرش ایمنی در یک مجموعه بندری نیاز به بستر وسیعی از کارهای راهبردی مختلف با منابع و ساختار مناسب دارد که بایستی طراحی و اجرا گردد با توجه به اعتقاد راسخ مدیریت ارشد سازمان بنادر در پیاده سازی این امر، نسبت به شناسایی این عوامل، اقدامات زیادی در بندر امام خمینی (ره) صورت گرفته استاین مقاله سعی می نماید نسبت به معرفی این عوامل و شرح مختصر اقدامات انجامشده در این بندردر راستای ایمنی در تجهیزات بندری اقدام نماید.
هداف مقاله: انتقال تجربیات انجام شده وتبادل اطلاعات در راستای ایمنی در تجهیزات در بنادر:
۱٫ شناساییانجام اقدامات لازم جهت سفارش و خرید تجهیزات جدید
۲٫ شناسایی و انجام اقدامات لازم و مرتبط با تاسیسات و خدمات پشتیبانی تجهیزات
۳٫ شناسایی و تدوین روش ها و دستورالعمل های مناسب در امر نگهداری و تعمیر تجهیزات سیستم های نظارتی و اقدامات کلی مورد نیاز
۴٫ استراتژی ایمنی
یافته ها: انتخاب «تفکر سیستمی در ایمنی» و لزوم تعیین استراتژی ایمنی در بنادر با توجه به منابع موجود.
نتیجه گیری: لزوم پیاده سازی ایمنی در تمام امور و نهادینه نمودن نگرش ایمنی با پرداخت بهای اولیه آن در همه سطوح، می تواند موجببهبود مستمر و ارتقاء سطح کیفی در بنادر باشد.