سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان سلمانی تهرانی – کارشناس برنامه ریزی ترمینال کانتینر مجتمع بندری شهید رجایی و مدرس ایمنی و بهداشت در عملیات بندری

چکیده:

با توجه به اینکه تجهیزات جدید و نوآوری باعث ایجاد خطرات جدید (NEW HAZARDS) میشود پس لا زم است که به سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت کار در ترمینالهای کانتینری توجه خاصی کرد . به دلیل عدم آشنایی کارگران و پرسنل با اصول ایمنی ، عدم استفاده از تجهیزات حفاظت فردی ، عدم رعایت اصول بارچینی ، کار بر بالای کانتینر ،نحوه رفتار با کالاهای خطرناک و موارد بسیار دیگر حوادث بسیاری رخ میدهد که علاوه بر خسارات جبران ناپذیر به تجهیزات استراتژیک ترمینال های کانتینری که در سال به میلیاردها تومان میرسد، تلفات جانی بسیاری نیز در بر دارد که تنها از طریق آموزش اصول فوق الذکر می توان تا حد بسیاری از این سوانح و حو ادث کاست. امروزه متاسفانه بخش زیادی ازکارگران ترمینال کانتینر ، کارگران روزمزد و خود اشتغال می باشند و از طرف دیگرشرکتهای پیمانکاری بدلیل بار مالی از آموزش کارگران سر باز میزنندکه در این بین وظیفه ناظرین بندر است که از طریق اهرمهای اجرایی شرکتهای خصوصی را مجبور به آموزش کارگران نمایند . البته اخیرا شاهد حرکت خوبی توسط مرکز آموزش بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی جهت آموزش رایگان کارگران خن کار بوده ایم . در این مقاله از طریق ارائه مفاهیم مربوط به ایمنی ،الزامات ، هماهنگی با بخشهای دیگر ،مدیریت ایمنی و بهد اشت کار، آموزش ،نقش مشاوران ایمنی ،کمیته های ایمنی و بهداشت کار و کالاهای خطرناک ،نحوه طراحی معابر در ترمینال کانتینر ،روشنایی محوطه ها ،کار با تجهیزات مخصوص کانتینر ، جابجایی کانتینر و … از طریق دستور العملهای بین المللی موجود و همچنین کتاب ایمنی و بهداشت کار در عملیات کانتینری که توسط اینجانب ترجمه شده موارد مفیدی جهت کاهش سوانح ارائه میگردد.