سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یداله حمیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

مدیریت استراتژیک مجموعه ای از تصمیمات و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلند مدت یک سازمان را تعیین می کند. در این مدیریت تحلیل محیط (درونی و بیرونی) تنظیم استراتژی (برنامه ریزی استراتژیک)اجرای استراتژی و کنترل و ارزشیابی استراتژی انجام می شود. بنابرایناین مدیریت موضوعاتی چون برنامه ریزی بلند مدت و استراتژیهای اصلی را در بر می گیرد. طی چند سال اخیر در اکثر صنایع و بخشهای تولیدی / خدماتی کشورهای مختلف یکی از مهمترین موضوعاتیکه از اولویت اساسی برخوردارگشته گسترش تفکر استراتژیک و اجرای برنامه های تحول در چارچوب مدیریت استراتژیک می باشد.
در عصر اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی ، همه سازمانها تحت تاثیر چالشهای نظیر، تغییر توقعات و خواسته های جدید مشتریها، بهبود کیفیت،حوادث شغلی، گسترش رقابت و تحولات گسترده اقتصادی، اجتماعی ، جمعیتی، فرهنگی و فناوری قرار می گیرند و باید راهکارهایی را انتخاب کنند تا در رقابت پر شتاب باقی مانده و به حیات خود ادامه دهند. مدیریت استراتژیک با تحلیل جامع وضعیت درونی و بیرونی سازمان با انتخاب استراتژیهای رقابتی و موثر، بین فعالیتهای سازمان و محیط بیرون تناسب قابل توجهی ایجاد میکند.
خصوصا در سازمانهایی که به دنبال توسعه، نوآوری، به حداکثر رساندن اثر بخشی و کارائی، ایمنی و کاهش خطرات و حوادث شغلی هستند. اقداماتشان باید در چارچوب مدیریتاستراتژیک صورت گیرد.
مطمئنا یکی از اهداف استراتژیک و مهم دربنادر ایران ارتقاء سلامت کارکنان وایمنی، توسعه فرهنگ سلامتی و بهبود کیفیت خدمات می باشد که تشکیلات ایمنی در این زمینه خدمات فراوانی را ارائه نمایدو در چارچوب مدیریت استراتژیک نقش پر رنگی دربرنامه های افزایش طول عمر، پیشگیری از صدمات و بیماریها و حفظ سلامت کارکنان و ارتقاء کیفیت زندگی شغلی ایفا نماید.
هدف اصلی این مقاله بیان ضرورت و چگونگی کاربرد مدیریت استراتژیک در تشکیلات ایمنی و تعیین الگوی استقرار آن در چارچوب مدیریتاستراتژیک می باشد که بر این اساس در بخش اول مفاهیم و مرحل مدیریتاستراتژیک بیانمی گردد و در بخش دوم مقاله عناصر مدیریت استراتژیک درتشکیلات و واحدهای ایمنی و سلامت کار ذکر میگردد.