سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدصادق دیجوری – کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل هوایی، سازمان هواپیمایی ک

چکیده:

ساده ترین طریق به دست آوردن ایمنی عبارت است از شناخت به موقع عوامل کاهش دهندة ایمنی و سپس حذف یا سد کردن مسیر آنها؛ ای ن امر چگونه امکان پذیر می گردد؟ دوام، پایداری و رشد صنعت هوانوردی براساس توانایی و قابلیت های آن برای حمایت از سلامت مسافران ضمن سفر، به خوبی قابل پیش بینی است . بنابراین، برنامة مدیریت ایمنی یک نیاز اولیه برای موفقیت و پایداری فعالیت های هوانوردی است . نقش مدیران، فرهنگ ایمنی و ساختار سازمانی در برقراری ایمنی هوانوردی از سایر عناصر مهم تر به نظر می رسند، لذا چگونگی دستیابی به این امر مهم با استفاده از منابع و مĤخذ معتبر بحث و بررسی خواهد شد .