سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سحر تاج بخش – معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان هواشناسی کشور، سازمان هواشناسی کشور
علی اکبر بیدختی – عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزسک دانشگاه تهران و معونت پژوهشی موسسه ژئوف
مجید آزادی – عضو هیات علمی پژوشگاه هواشناسی و علوم جوی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم ج
ابراهیم مرادی – کارشناس مرکز کنترل ترافیک هوایی کشور، شرکت فرودگاههای کشور، ادارة کنت

چکیده:

وقوع تلاطم هوای صاف اگرچه امروزه در مقایسه با تعدادپروازها سهم کوچکی دارد اما گاهاً می تواند خسارتهای جبران ناپذیری را برای سلامت و ایمنی پرواز بوجود آورد . با توجه به تأثیر این پدیده جوی در امر هوانوردی از نقطه نظر سلامت مسافران، خدمه و پرواز، بررسی منطقه ای این پدیده روی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است . از این رو بنظر می رسد که مطالعه درباره وقوع و پیش بینی وقوع تلاطم هوای صاف روی کشور، ضروری باشد . به همین منظور در این مقاله کوشش شده است ابتدا به کمک محاسبه برخی از مهمترین شاخصهای تلاطم هوای صاف، با استفاده از پارامتر های مرتبط از جمله چینش باد ، مقادیر آستانه شاخصهای وقوع تلاطم با شدتهای سبک تا متوسط و متوسط، مشخص و الگو های جوی متداول همراه با این پدیده در سطوح فوقانی جو و در منطقه ایران بررسی شود و سپس به کمک خروجیهای یک مدل عددی برای پیش بینی این پدیده تلاش شود . برخی از مهمترین نتایج این مطالعه نشان می دهد که وقوع تلاطم هوای صاف ) ) CAT با شدتهای بیشتر ازمتوسط در ایران نادر است . آستانه عددی وقوع تلاطم هوای صاف با شدت متوسط در ایران به کمک شاخصهای −۱−۲ عینی الرود – ۲و داتن به ترتیب حدود s ۲ و s ۹۱ می باشد و باوجود اینکه شرایط اقلیمی در ایران و دیگر نقاط دنیا از جمله اروپا و آمریکا یکسان نمی باشد ولی نتایج بدست آمده تطبیق قابل قبولی با مقادیر آستانه ای معرفی شده در روی اروپا و آمریکا دارد و با گزارشات دریافتی از خلبانان نیز همخوانی خوبی را نشان می دهد .