سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی دیهیمی – دانشگاه بوعلی سینا، ، دانشکده مهندسی، گر.ه برق، همدانایران
علیرضا سرداری – دانشگاه بوعلی سینا، ، دانشکده مهندسی، گر.ه برق، همدانایران

چکیده:

در این مقاله به بررسی اینورت ر چندسطحی کاسکاد بر مبنای اینورتر منبع امپدانسی پرداخته میشود . اینورتر چندسطحی کاسکاد شامل مجموعه ای از واحدهای اینورتریH-bridge است که بصورت سری با هم قرار میگیرند و خروجی مطلوب اینورتر چندسطحی با ترکیب سطوح ولتاژی هر یک از اینH-bridgeها ساخته میشود ک ه منجر به افزایش ولتاژ خروجی ، کاهش تلفات کلیدزنی و کاهش مقدار درصدTHDدر مقایسه با اینورترهای دوسطحی سنتی میشود . از سوی دیگر اینورتر منبع امپدانسی که نسل جدید اینورترهای دوسطحی محسوب میشود دارای یک شبکه امپدانسی است که منبع توانرا به مدار اصلی اینورتر وصل مینماید و بوسیله این شبکه امپدانسی به اینورتر توانایی هم باک و هم بوست شدن را میدهد . در این مقاله سعی شده است که از قابلیتهای اینورتر منبع امپدانسی در افزایش دامنه سطوح ولتاژ خروجی و قابلیت اطمینان اینورتر چندسطحی کاسکاد استفاده شود . ساختار اینورتر پ یشنهادی و روش کنترل آن برای یک اینورتر ۵ سطحی متقارن ارایه شده است و برای اعتبار بخشیدن به موضوع نتایج حاصل از شبیه سازی نیز ارایه شده است .