سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرام اندرزیان – دانشجوی دکتری
محمد بنایان – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
عبدالمهدی بخشنده – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین
مهدی نصیری محلاتی – استادیار زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد,

چکیده:

تعیین پتانسیل عمل کرد گندم در هر منطقه و شناخت علل اختلاف آن با عمل کرد واقعی برای به کارگیری راه کارهای مناسب جهت افزایش عملکرد ضروری است . تعیین پتانسیل عمل کرد هر منطقه مستلزم اجرای آزمایشات چند ساله در آن منطقه است که کاری پرهزینه و پرزحمت می باشد. مدل های شبیه سازی جایگزین مناسب و کم هزینه ای برای این نوع آزمایشات هستند . مدل های موجود، رشد و عمل کرد گندم را براساس داده های هواشناسی روزانه بلندمدت شبیه سازی می نمایند و لیکن به علت موجود و قابل دسترس نبودن داده های هواشناسی روزانه بلندمدت در اکثر مناطق کشور به و یژه استان خوزستان، استفاده از این مدل ها با محدودیت مواجه می باشد. لذا برای رفع این مش کل مدل ANZAN-Wheat ساخته شد . این مدل با استفاده از میانگین داده های هواشناسی ماهیانه بلند مدت می تواند پتانسیل عمل کرد را پیش بینی نماید. اساس ساخت این مدل مبتنی بر تشعشع فعال فتوسنتزی (PAR) جذب شده توسط سایه انداز گیاه و کارایی تبدیل آن به ماده خشک (RUE) می باشد. واسنجی و بررسی صحت مدل با استفاده از داده های به دست آمده از آزمایشات اجراء شده در مر کز تحقیقات کشاورزی ودانشکده های کشاورزی اهواز در طی چند سال انجام گردید . نتایج ارزیابی مدل نشان داد که این مدل می تواند پتانسیل عمل کرد گندم را بطور رضایت بخشی (۰/۹۳=r^2) پیش بینی نماید.