سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرام اندرزیان – دانشجوی دکتری
محمد بنایان – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
عبدالمهدی بخشنده – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین
مهدی نصیری محلاتی – استادیار زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد,

چکیده:

در حال حاضر بین پتانسیل عمل کرد و عمل کرد واقعی مزارع گندم تفاوت چشمگیری وجود دارد . این تفاوت عمل کرد به عوامل مختلفی نسبت داده می شود. شناخت عوامل ک اهش دهنده عمل کرد و اعمال تمهیدات مدیریتی مناسب موجب کاهش این اختلاف و نزد یک شدن به پتانسیل عمل کرد می گردد. لذا قدم اول برای افزایش عمل کرد کنونی مزارع، تعیین پتانسیل عمل کرد هر منطقه است . برای تعیین پتانسیل عملکرد هر منطقه ابتدا اطلاعات هواشناسی هریک از مناطق از ایستگاههای هواشناسی موجود در آن مناطق تهیه و مد ل ANZAN-Wheat برای هر منطقه اجراء و پتانسیل عملکرد شبیه سازی گردید. نتایج نشان داد که از نظر پتانسیل عمل کرد اقلیمی مناطق استان نسبتًا یکسان و تنوع اقلیمی چشمگیری وجود ندارد و تفاوت پتانسیل عملکرد قابل دسترس در مناطق مختلف به خصوصیات فیز یکی و شیمیایی خاک های مناطق مربوط می شود. بررسی روند تغییرات عملکرد واقعی توأم با پتانسیل عمل کرد در سال های مختلف نشان می دهد که عملکرد واقعی مزارع دارای یک روند صعودی است که ناشی از اعمال عملیات مدیریتی بهتر در مزارع و استفاده از ارقام متحمل به تنش های محیطی است، هرچند پتا نسیل عمل کرد ارقام معرفی شده در طی این دوره تقریبًا یکسان می باشد.