سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
احسان امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد دیانت – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
تکنولوژی های غیر حرارتی همانند روش های نوین فرایند مواد غذایی در حال جلب نظر و افزایش پذیرش هستند. کربن دی اکسید با فاز چگال یک روش غیر حرارتی است که میتواند میکروارگانیسم ها و آنزیم های خاصی را در دمای پایین غیر فعال کند که باعث آسیب حرارتی همانند روش های سنتی پاستوریزاسیون نمیشود. این تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته است وتاثیر آن روی سلول های رویشی و اسپور های میکروارگانیسم های گوناگون شامل پاتوژن ها، باکتری های فساد ،مخمر ها و کپک ها و آنزیم های گوناگونی که برای غذا مهم هستند نشان داده شده است. بسیاری از مواد غذایی مایع ویژگی های تازگی، مغذی و خواص فیزیکی بعد از تیمار با (Dense Phase carbon dioxide) DPCD را در خود حفظ کردند. با توجه به مشکلات روش های رایج حرارت دهی و مزایای زیاد روش های غیرحرارت امید است این روش بتواند جایگزین مناسبی باشد.