سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالمجید قاسمی – پژوهشکده مهندسی – مرکز تحقیقات مهندسی فارس
رحیم اقرء – پژوهشکده مهندسی – مرکز تحقیقات مهندسی فارس
سعید مرودشتی – پژوهشکده مهندسی – مرکز تحقیقات مهندسی فارس
الهام خضری – پژوهشکده مهندسی – مرکز تحقیقات مهندسی فارس

چکیده:

امروزه باتریهایی برای زیر دریایی ها طراحی می شود که علاوه بر دارا بودن ظرفیت الکتریکی قابـل توجـه، حجم کمتری از فضای درونی زیر دریایی را اشغال نموده از چگـالی انـرژی و همچنـین امنیـت و اطمینـان بـالایی برخوردار باشند . از دیگر عوامل مهمی کـه انتخـاب بـاتری هـای زیردریـا یی را تحـت تـاثیر قـرار مـی دهـد توجیـه اقتصادی آن می باشد . در ایـــن مقاله باتــــری هایی که بیشترین کاربرد را در زیردریایی های نظامی دارا می باشـند معرفی گردیده، ظرفیـت ، چگـالی انـرژی و توانـایی آنهـا بـه عنـوان تـأمین کننـده نیـروی محرکـه زیردریـایی در عصرحاضر و جایگاه ا ین باتری ها در زیردریایی های نسل جدید مورد بررسی و ارزیـابی قـرار مـی گیـرد . از جملـه مهمترین منابع انرژی الکتریکی مورد استفاده در زیردریایی ها که از دیرباز مورد توجه بوده مـی تـوان بـه باتریهـای سرب – اسیدی به عنوان یکی از انواع باتری های با عملکرد موفق و با سابقه طولانی، باتریهای سـدیم – سـولفور بـا عملکرد بسیار مناسب با تکنولوژی نسبتاً جدید جهت جایگزینی باتریهای سرب – اسیدی، برخـی از انـواع پیلهـای سوختی و باتری روی – اکسیدنقره به عنوان یکی از مهمترین انواع باتریهای قلیائی اشاره کرد . در ادامـه ایـن مقالـه پس از معرفی باتری های روی – اکسید نقره به عنوان یکی از انواع باتریهای مناسب قابل کاربرد در برخی از انـواع زیردریایی ها، به فعالیتهای تحقیقاتی صورت پذیرفته در مرکز تحقیقات مهندسی فارس جهت سـاخت سـل نمونـه اشاره و مشخصات فنی و عملکردی آن به همراه شکل های مربوطه آورده شده است .