سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی نصری – دانشگاه صنعتی شریف (کارشناسی ارشد)
مصطفی پرنیانی – دانشگاه صنعتی شریف (استادیار)
سیدمهدی رضاییان – دانشگاه صنعتی شریف (کارشناسی ارشد)

چکیده:

سرعت و دقت طرح های بارزدایی نقـش مهمـی در حفـظ پایداری شبکه در شرایط اضطراری دارد . در این مقاله به ارائـه یک طرح بارزدایی جامع با استفاده از نرخ افـت فرکـانس بـه عنوان یک متغیر اضافی در جهـت بهبـود الگـوریتم بـارزدایی پرداخته شده است . درروش پیشنهادی از سیستم جمـع آوری اطلاعات برای طرح بارزدایی استفاده شده است . در این مقاله ابتدا رفتار ژنراتورهای مختلف را پس از بروز اغتشاش بررسی کرده، سپس برای حفظ پایداری فرکانسی یک طرح بـارزدایی فرکانسی با استفاده از شاخص نرخ افت فرکـانس ارائـه شـده است . شبیه سازی های انجام شـده روی شـبکه نمونـه برتـری عملکرد این روش را در مقایسه با روش های متداول نشان می دهد