سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نرگس مشایخی – رئیس گروه تشکیلات و نوسازی اداری استانداری یزد: یزد
فرود آذری دهکردی – استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
رضا صفاریان – کارشناس ارشد پژوهشی آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزس

چکیده:

با استفاده از فن آوری سنجش از دور و قابلیت تکرار اخذ داده های ماهواره ای به علت آنکه گردآوری اطلاعات در مورد تغییرات پیوسته پوشش گیاهی توسط روش های معمولی بسیار مشکل و پر هزینه است می توان با هزینه و زمان کمتر، طیف وسیعی از پروژه های ارزیابی تغییرات و پایش پدیده های زمینیرا انجام داد. چون استفاده از داده های ماهواره ای امکان بررسی گسترده پوشش گیاهی را فراهم می سازد.دو گروه عمده برای روش های بارزسازی تغییرات با استفاده از تصویرهای ماهواره ای وجود دارد. دسته اول فقط شدت تغییرات را مشخص می کند مانند تفریق تصویر و تقسیم تصویرها. در حالیکه دسته دوم، نوع تغییرات را شامل می شودکه از جمله مقایسه پس از طبقه بندی را می توان نام برد.پژوهش حاضر با هدف آشکار ساختن تغییرات مساحت پوشش گیاهی و بررسی میزان تخریب پوشش جنگلی در جهت تبدیل به زمین های کشاورزی با کمک تصویرهای ماهواره ای چند زمانه انجام شد. این بارزسازی به صورت کمی و کیفی در بخش شرقی استان و در شعاع ۲۵ کیلومتری شهر ساری انجام پذیرفت. در بخش کیفی از راه تفریق تصاویر های دوزمانه و در بخش کمی از طبقه بندی نظارت شده تصویرهای ماهواره ای در بخش شرقی استان مازندران و استخراج پوشش جنگل ها در این قسمت و با کمک شاخص NDVI ، کاهش مساحت پوشش جنگل ها بدست آمد. نتایج بارزسازی کیفی تصویرها بخش های تغییر یافته را در تصاویرمشخص کرد. اما در بارزسازی کمی با توجه به محاسبات حاصل از تفریق مساحت پوشش جنگل ها و مساحت کل پوشش گیاهی ، کاهش مساحت پوشش جنگل ها و افزایش مساحت بخش کشارزی از سال ۱۳۶۶ تا۱۳۷۷ بدست آمد. بارزسازی تصویرها درسال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ هم کاهش مساحت پوشش جنگل و کاهش مساحت بخش کشاورزی را آشکار ساخت.