سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن دانشگاه بیرجند و مدرس آموزشکده فنی امام ع
غلامرضا نوروزی – دکتری ژئوفیزیک، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
غلامرضا فتوحی راد – دکتری پترولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
عبداله امینی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن دانشگاه بیرجند

چکیده:

گستردگی مناطق دگرسانی هیدروترمال مرتبط با کانی سازیهای مس امکان استفاده از دادههای دورسنجی را به منظور شناسایی وتفکیک این مناطق در مقیاس ناحیه ای فراهم می سازد. داده های مربوط به سنجنده های مختلف دارای قابلیتهای متفاوتی در نقشه برداری مناطق یاد شده می باشد. در این میان سنجنده استر با پوشش محدوده نسبتاً وسیعی از طیف الکترومغناطیسی، شرایط مطلوبی را برای آشکارسازی زونهای دگرسانی ایجاد کرده است. در این تحقیق از دادههای این سنجنده برای نمایش دگرسانیهای مرتبط با کانی سازیهای مس موجود در شرق ایران استفاده شده است. منطقه مورد مطالعه، چهارگوش ۱:۱۰۰۰۰۰ سر چاه شور است که در جنوب غرب بیرجند واقع میباشد. ناحیه مذکور بدلیل وضعیت خاص زمین شناسی دارای قابلیت بالا برای تشکیل انواع کانه به ویژه کانه های مس میباشد. در مطالعه حاضر، با استفاده از روشهای مختلف پردازش تصویر نظیر ترکیب رنگی کاذب، نسبت باندی، تحلیل استاندارد و انتخابی مؤلفه اصلی؛ مناطق دگرسانی مرتبط با مس پورفیری بارزسازی شده است. نتایج تحلیل و تفسیر و بررسیهای صحرایی بر روی تعدادی نقطه کنترلی، نشانگر گسترش مناطق آلتراسیونی در محدوده مورد مطالعه است