سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید هاشمی تنگستانی – استادیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
حمید توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادی

چکیده:

توان تفکیک طیفی بالای سنجیده استر امکانات ارزشمندی را در مطالعات سنگ شناختی و ژئوشیمیایی به وجود آورده است. ویژگی های سنگ شناختی گنبدهای نمکی کنار سیاه و جهانی در جنوب شهر فیروز آباد، استان فارس، با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی داده های VNIR- SWIR سنجیده استر در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پردازشها نشان داد که بهترین بارزشدگیهای سنگ شناختی گنبدهای نمکی در محدوده VNIR-SWIR مربوط به مولفه های ۹ باندی است. گر چه محدوده SWIR نیز بارزشدگیهای قابل قبولی را بدست می دهد. ترکیب رنگی کاذب pc7:B pc3:R,pc4:G, پس از منفی سازی pc4 بهترین بارز شدگی را برای ژیپس، انیدریت، مارن، رس و نمک نشان می دهد، بهترین بارز شدگی های آهک نیز پس از منفی سازی pc5 در همین مولفه دیده می شود. کنترل های میدانی و نقشه زمین شناسی منطقه سازگاری بهینه های بارز شده را با رخنمون های صحرایی نشان می دهد.