سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید هاشمی تنگستانی – بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
نازی مظهری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز

چکیده:

طیف سنج بازتابی و گرمایی فضا برد پیشرفته (آستر) ، تصویربردار چند طیفی پیشرفته ای است که بر ماهواره Terra سوار شده و اطلاعات آن در اختیار کاربران قرار گرفته است. این دستگاه از اطلاعات طیفی منابع زیرزمینی را در ۱۴ باند مجزا از محدوده مرئی تا فروسرخ گردآوری می کند. افزایش توان تفککیک طیفی این سنجنده نسبت به سنجنده های TM , ETM ، کاربرد آن در بارزسازی و تفکیک واحدهای سنگ شناختی و هاله های دگر سانی را افزایش داده است. باندهای SWIR سنجنده استر برای بارزسازی هاله های دگرسانی اطراف ذخایر مس پرفیری منطقه میدوک مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به تفاوت رفتار طیفی کانیهای اصلی زونهای دگر سانی فیلیک، پروپلیتیک و آرژیلیک در محدوده فروسرخ موج کوتاه، این زونها از راه اجرای فرایندهای تحلیل مولفه اصلی و نسبت گیرهای باندی از یکدیگر تفکیک شده اند. مقایسه نتایج این مطالعه با کارهای پیشین بر روی داده های TM , ETM+ نشان می دهد که امکان نقشه برداری دقیق زونهای مختلف با این داده ها فراهم گردید ه است. در حالیکه داده های لندست تنها بارزسازی هاله های دگرسانی را به عنوان یک واحد یکپارچه ممکن می سازد.