سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا وهاب زاده – دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیرتهران_ایران
فرامرز سپری – شرکت توزیع نیروی برق مازندرانساری_مازندران
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیرتهران_ایران

چکیده:

با توجه به نیاز روزافزون به توسعه شبکه های توزیع و کمبود زمین جهت احداث پست، استفاده از ترانسهای دفنی در شرکتهای توزیع معمول شده است . یکی از چالش های اساسی پیش روی کاربران این دسته از پس ت ها، مسأل ه ی محدودیت های بهره برداری مرتبط با رفتار حرارت ی آنهاست . لذا دراین مقاله نتایجی درباره مدل حرارتی مناسب برای بررسی عملکرد ترانسفورماتورهای توزیع روغنی که در زیر زمین نصب می گردند ارائ ه می گردد. این مدل برا ی شبیه سازی رفتار ترانسفورماتورها ی توز ی ع نصب شده در پست ها ی زیرزمینی قابل استفاده خواهد بود . با استفاده از مدل ارائهشده، انتخاب ظرفیت بهین هی ترانسفورماتور بر اساس هزینه های را ه اندازی و هزین ههای سالیان هی با در نظر گرفتن هزینه ی استهلاک ترانسفورماتور در ش رایط مختلف بارگ یری امکا نپذیر خواهد بود.