سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حبیب ا… دعایی – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی
عباس بختیاری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

تاکنون به صورت نظری بارها ادعا شده است که بازارمحوری با بهبود عملکرد بازارگانی شرکت ها رابطه داشته و موجب سوق دادن بیشتر عملکرد نیروهای سازمان به سمت بازار و مشتری می شود . اما تحقیقات منظم و تجربی برای درک عمیق تر و اثبات این ادعاها به خصوص در محیط ایرانی کمتر انجام شده است . لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطة بین بازارمحوری و عملکرد بازرگانی در محیطی ایرانی است .
این تحقیق از نظر روش، توصیفی – پیمایشی مبتنی بر همبستگی می باشد . مطالعه بر روی شرکت های قطعه ساز خودرو مستقر در شهر مشهد به عنوان جامعة تحقیق صورت گرفته است . در راستای هدف تحقیق، بعد از بررسی نظریه های مختلف در عرصة بازارمحوری مدل جدیدی برای این مفهوم ارائه شد . همچنین برای هر یک از فرضیات تحقیق مدل رگرسیونی محاسبه شد . که مدل فرضیه اصلی تحقیق به صورت Y=−۲٫۳۶۷+۰٫۸۷۷X12+0.508X11 استخراج شد . نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین بازارمحوری و عملکرد بازرگانی رابطة مثبت وجود دارد .