سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی ریاضی – شرکت مشانیر – معاونت مهندسی بهره برداری و طرحهای بهینه سازی
مصطفی قلم چی – شرکت مشانیر – معاونت مهندسی بهره برداری و طرحهای بهینه سازی

چکیده:

بازار برق ای ران از اول آبان ماه ۸۲ با هدف شکسـتن انحصـار صنعت برق و جداسازی بخشهای تولید ، انتقـال و توزیـع راه اندازی شد . این بازار در جهت تجدید ساختار اقتصـادی صـنعت بـرق در چهار بخش عمده فـر وش، ترانزیـت، خریـد عمـده و خـرده فروشی حرکت میکند . با راه اندازی بازار بر ق، شرکت بـرق منطقـه ای بـه عنـوان ۴ عامل یا شخصیت معرفی میشود .
این ۴ شخصی ت شامل فروشنده عمده انرژی در بـازار، تزانزیـت کننده، خریدار عمده از بازار و خرده فروشی به بازار برق است . از مهمترین ب حثها امکان حضور بخش غیر دولتی بـرای تولیـد
انرژی به صورت تولید کنندگان برق مستقل است . با راه اندازی بازار ظرفیت و تغییر در مکانیزم قیمت گذاری امکان بالقوه ای برای فروش برق رقابتی بجـای خریـد بـرق بصـورت تضمینی از فروشنده غیر دولتی فـراهم میشـود . درحـال حاضـر نیروگاهها در جهت تحقق اصل رقابت و نهایتاً پیشنهاد قیمت بـه بحث عرضه و تقاضا توجه داشته و حرکتهایی در جهت افزایش راندمان اقتصادی با تشکیل این بازار آغاز شده است . با این وجود مشکلاتی چند بر سر را ه بازار برق ایران وجود دارد که مانع از تحقق رقابت بصورت صحیح و اصولی میگردد .در این مقاله تلاش میگردد به فر صتها و تهدیدهای پیش روی بهره برداری و تعمیرات نیروگاهها با توجه به تجدید سـاختار صنعت برق، و تا حدی به نقد دستورالعمل بازار برق در زمینه تولید پرداخته و با ارائه راهکارهـایانگیزشـی، فضـای سـالم رقابتی برای بازار برق را ترسیم نماید . از این منظـر در یکـی از عرصـه هـا، بـازنگری قراردادهـا بـ ا شرکتهای مدیریت تولید برق، در راستای انگیـزه منـد نمـودن تولید انرژی در فروشنده ( نیروگاهها ) از طریق مـرتبط نمـودن آن با ضریب آمادگی و تولید پیشنهاد گردیده است